绿茶
你的位置:绿茶帮 > 百科 > 中药 > 详细内容

泽泻

时间:2017-10-18 22:30:13来源:绿茶帮 www.lvchabang.com 作者:124415155bang

目录导航:
 1. 泽泻的功效和作用 
 2. 泽泻的营养价值 
 3. 泽泻的药用价值 
 4. 泽泻的副作用 
 5. 泽泻的使用禁忌 

泽泻(学名:Alisma plantago-aquatica Linn. ),多年生水生或沼生草本。全株有毒,地下块茎毒性较大。块茎直径1-3.5厘米,或更大。花药长约1毫米,椭圆形,黄色,或淡绿色;瘦果椭圆形,或近矩圆形,种子紫褐色,具凸起。产黑龙江、吉林等省区。生于湖泊、河湾、溪流、水塘的浅水带,沼泽、沟渠及低洼湿地亦有生长。花较大,花期较长,可用于花卉观赏。亦可入药,主治肾炎水肿、肾盂肾炎、肠炎泄泻、小便不利等症。

形态特征

泽泻-叶形状泽泻,多年生沼生植物,高50-100cm。地下有块茎,球形,直径可达4.5cm, 外皮褐色,密生多数须根。叶根生;叶柄长达50cm,基部扩延成中鞘状,宽5-20mm ;叶片宽椭圆形至卵形,长5-18cm ,宽2-10cm,先端急尖或短尖,基部广楔形、圆形或稍心形,全缘,两面光滑;叶脉5-7条。

花茎由叶丛中抽出,长10-100cm,花序通常有3-5轮分枝,分枝下有披针形或线形苞片,轮生的分枝常 再分枝,组成圆锥状复伞形花序,小花梗长短不等;小苞片披针形至线形,尖锐;萼片3,广卵形,绿色或稍带紫色,长2-3mm,宿存;花瓣倒卵形,膜质,较萼片小,白色,脱落;雄蕊6;雌蕊多数,离生;子房倒卵形,侧扁,花柱侧生。瘦果多数,扁平,倒卵形,长1.5-2mm,宽约1mm,背部有两 浅沟,褐色,花柱宿存。花期6-8月,果期7-9月。

泽泻
 

泽泻的功效和作用

1、降血脂作用 

泽泻的脂溶性部份对实验性高胆固醇血症家兔有明显的降胆固醇作用和抗动脉粥样硬化作用,由其中分离得的泽泻醇A、B及泽泻醇A、B、C的乙酸酯,除泽泻醇B外,都有显着的降胆固醇作用。以0.1%的含量加入实验性高脂血症大鼠的饲料中,可使血胆固醇下降50%以上,其中以泽泻醇A-24-乙酸酯作用最强。泽泻的乙醇提取物、乙醇浸膏的乙酸乙酯提取物等,对实验性高胆固醇血症家兔和大鼠都有降血脂作用。乙酸乙酯提取物和其不溶于醋酸一水中的残留部分作用最强。醋酸乙酯提取物每日口服1g/kg,对饲以普通饲料的正常大鼠亦有明显的降胆固醇作用。用同位表标记法证明,泽泻醇A有抑制小鼠小肠酯化胆固醇的能力,并可使胆固醇在大鼠小肠内的吸收率降低34%,但不影响亚油酸的吸收。  

2、对肝脏的保护作用 

泽泻醇A乙酸酯、泽泻醇B乙酸酯和泽泻醇C乙酸酯可保护因四氯化碳中毒的小鼠肝脏,其中以泽泻醇C乙酸酯效果最好。  

3、对心血管系统的作用 

泽泻浸膏给犬和家兔静脉注射,有轻度降压作用,并持续约30分钟左右。泽泻摩醇对各种实验动物有轻度降压作用,其降压作用并不明显影响血浆肾素和ACE活性或醛固酮水平。泽泻醇提物在体外对肾上腺素引起的兔离体主动脉条件收缩有缓慢的松弛作用。泽泻摩醇可抑制由血管紧张素引起的家兔主动脉条的收缩,其收缩作用具有剂量依赖性。泽泻摩醇用离体心脏灌流技术可见减少心输出量和心率以及左心室压力,但可增加冠脉流量。  

4、利尿作用 

用盐水负载的小鼠或大鼠做利尿实验,小鼠皮下注射泽泻醇A乙酸酯100mg/kg能增加尿液中K+的分泌量,但口服同样剂量则无效。大鼠口服泽泻醇A乙酸酯或泽泻醇B 30mg/kg剂量时,明显增加Na+的分泌量,与对照组比较P<0.05和P<0.01。

5、降血糖作用

泽泻有轻度降血糖作用。

6、对免疫功能的影响

其水煎剂可降低细胞免疫功能。

泽泻

泽泻的营养价值

块茎含泻醇(alisol)A、B、C、泽泻醇A单乙酸酯(alisol A monoacetate),泽泻醇B单乙酸酯(alisol B monoacetate),泽泻醇C单乙酸醋(alisol C monoacetate)表泽泻醇(epialisol)A,泽泻薁醇(alismol),泽泻薁醇氧化物(alismoxide),16β-甲氧基泽泻醇B单乙酸酯(16β-methocyal-isol B monoacetate),16β-羟基泽泻醇B单乙酸酯 (16β-hydroxyal-isol B monoacetate),谷甾醇-3-O-硬脂酰基 -β-D-吡喃葡萄糖甙(sitosterol-3-O-steroyl-β-D-glucopyranoside)。还含胆碱(cho-line),糖和钾、钙、镁等元素。

泽泻

泽泻的药用价值

性味:甘,寒。

《本经》:味甘,寒。

《别录》:咸,无毒。

《药性论》:味苦。

《医学启源》:气平,味甘。

《本草蒙筌》:甘酸,气寒。

归经:入肾、膀胱经。

《汤液本草》:入手太阳、少阴经。

《本草衍义补L遗》:入足太阳、少阴经。

《雷公炮制药性解》:入膀胱、肾、三焦、小肠四经。

《本草经巯》:入肾、脾。

泽泻的副作用

《南方主要有毒植物》:本品全株有毒,以地下根头为甚。中毒症状:腹痛、腹泻等消化道症状,还能引起麻痹。解救方法:口服或胃管注入大量温开水,或淡盐水,1∶1000-l∶1500高锰酸钾溶液,0.5%鞣酸溶液。或用生理盐水或肥皂水300-500ml高位灌肠。 

泽泻的使用禁忌

1、肾虚精滑无湿热者禁服。

2、《本草经集注》:畏海蛤、文蛤。 

3、《别录》:扁鹊云,多服病人眼。 

4、《医学入门》:凡淋、渴,水肿,肾虚所致者,不可用。 

5、《本草经疏》:病人无湿无饮而阴虚,及肾气乏绝,阳衰精自流出,肾气不固精滑,目痛,虚寒作泄等侯,法咸忌之。

相关阅读

专题大全